สมัครงาน
ตำแหน่งงานว่าง
 • Job location :- Head Office , Bangkok
 • Job location :- Suanpak , Nonthaburi
1. ผู้จัดการโรงไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการพลังงาน หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ปี และการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบ และการควบคุมต้นทุนการผลิตพลังงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษา
 • ประสบการณ์การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินการการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
 • มีทักษะการประสานงาน การบริหารจัดการ
 • มีทักษะในการสื่อสารพูด และเขียนเป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านเทคนิคให้กับทีมงาน และลูกค้า
 • มีความเชี่ยวชาญในการนำข้อมูล ปรับปรุง รวบรวมข้อมูลทางสถิติ เพี่อนำมาประยุกต์และบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านเทคนิคให้กับทีมงาน และลูกค้า
 • มีความรู้ ความสามารถบริหารงานสัญญา ขั้นตอนดำเนินการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการทำงาน
2. Training Supervisor (HRD) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย /หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลกรในองค์กร 5-8 ปี
 • ประสบการณ์ด้านกิจกรรมการวางแผนพัฒนาอาชีพ และกระบวนการพัฒนาความรู้บุคลากรให้เกิดความชำนาญในอาชีพ
 • ผ่านงานสรรหาและฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • มีความสามารถในการสื่อสารและพูดในที่ชุมชนตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
3. วิศวกรขายโครงการ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาพลังงานทดแทน หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการพลังงานและประมูลงาน
 • สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และ บุคลิกดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. วิศวกรโครงการ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาพลังงานทดแทน หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการพลังงาน หรืออื่น ๆ
 • สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และ บุคลิกดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. วิศวกรสนาม (ไฟฟ้า) 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการบริหารโครงการ และในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • ขับรถยนต์ได้ และสามารถประจำต่างจังหวัดได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานด้านก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าฯ หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
6. วิศวกรสนาม (โยธา) 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • ขับรถยนต์ได้ และสามารถประจำต่างจังหวัดได้
 • สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานด้านก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าฯ หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
7. วิศวกรสำนักงาน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบและประมาณราคา 2-3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • ขับรถยนต์ได้ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานด้านก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าฯ หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
8. พนักงานบัญชีอาวุโส 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 28-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ MS Office ได้ดี
 • ทักษะในการติดต่อประสานงาน สื่อสารและมนุยสัมพันธ์ดี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และอังกฤษดี
9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วางระบบงานองค์กร 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย/ หญิง อายุ 28-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ พัฒนา และวางระบบงานในองค์กรอย่างน้อย 3 ปี
 • บุคลิกาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
10. วิศวกรประจำโรงไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และงานบริหารโครงการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
1. ผู้จ้ดการฝ่ายจัดซื้อ (โรงงาน) 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง , การบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการจัดหาวัตถุดิบ/จัดซื้อ 5 ปี ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการติดตามงาน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2. วิศวกรเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิต ชั้นตอนการปรับปรุง และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ด้านงานวิศวกรรม 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Solid work
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และความปลอดภัย
 • ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ดี การคิดเคราะห์ที่ดีในการแก้ปัญหา และมีการบริการสื่อสารทั้งหมดในองค์กร
3. Process Engineer 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้าน Process การผลิต 1-2 ปี
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และความปลอดภัย
 • ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ดี การคิดเคราะห์ที่ดีในการแก้ปัญหา และมีการบริการสื่อสารทั้งหมดในองค์กร
4. วิศวกรอึเล็คทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :
 • ชาย อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอีเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ และทดสอบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้งานไฟฟ้า-อีเล็คทรอนิกส์ 1-2 ปี
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และความปลอดภัย
 • ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ดี การคิดเคราะห์ที่ดีในการแก้ปัญหา และมีการบริการสื่อสารทั้งหมดในองค์กร
5. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :
 • ขาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบ
 • มีภาวะการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ และผลักดันไปสู่เป้าหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล
 • มีความเข้มแข็งในการจัดการทีมงาน และทักษะความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในทีมงานให้กว้างขึ้น
 • สามารถสื่อสารพูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดกัน และทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และความปลอดภัย
Request A Quote