คณะกรรมการบริษัท

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. จงรัก ระรวยทรง

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายธรากร อังภูเบศวร์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

กรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

เลขานุการบริษัท