คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. จงรัก ระรวยทรง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการอิสระ)

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการอิสระ)

นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการอิสระ)

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี