คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. จงรัก ระรวยทรง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

กรรมการ

นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

กรรมการ

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

เลขานุการคณะกรรมการฯ