คณะผู้บริหาร

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริหาร

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

กรรมการผู้จัดการ

นายพงษ์สกร ดำเนิน

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์

นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน

นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร

นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด

นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting

นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ

ดร. ไพโรจน์ ภานุกาญจน์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ

นายเจนพล งามอรุณโชติ

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์

ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (บัญชี)

นายศราวุธ มาสรวง

ผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน
ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต

นางสาวกุลรวี แสนชัยกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ

นายธเนศศิริ ฝากมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน

นายธนะพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาววรินทิพย์ โรซาร์พิทักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน

นายธฤติ บุญยายน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน

นายวิวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (การเงิน)

นายกิตติศักดิ์ เพียรพานิชย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์

นายวีรยุทธ แช่มวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน (พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต)

นายสุวิทย์ ราชเดิม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน (การผลิต)

นายไมตรี ถาวรชีพ

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด