คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธรากร อังภูเบศวร์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นายเดชา ชูลิกรณ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นายหทัย อู่ไทย

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการฯ