คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายเดชา ชูลิกรณ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายหทัย อู่ไทย

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ เลขานุการ ฯ