คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการฯ