สารจากประธานกรรมการบริษัท

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2559 เป็นปีที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ แม้ผลการดำเนินงานจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสถียรภาพของสถานการณ์การเมืองที่มีทีท่าดีขึ้น เศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นการลงทุนและขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการโซล่ารางเงิน เมื่อต้นปี 2559 และการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการวายุวินด์ฟาร์ม รายได้จากการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างลดลงเนื่องจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการโซลาร์สหกรณ์และภาคราชการมีการคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติให้ลงนามสัญญา PPA มีความล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม และเป็นเหตุให้ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฉะนั้นบริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสามารถได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ รวมกำลังการผลิตประมาณ 140 กว่าเมกะวัตต์ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้ารวมเมกะวัตต์สะสมเท่ากับ 488 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปีนี้เอง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยมีการวางนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้กับบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคง ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่บรรดาผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มความสามารถ จนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สมดังคำว่า “Smart Energy in Action” พลังงาน สร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง