ภาพรวมธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกได้ดังนี้ :

 1. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
  1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Sola PV รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
  2. ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์
 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)
  2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
  3. โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)
  4. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy)
 4. ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 1. ธุรกิจผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Solar PV เหมาะสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานหรือโรงงาน และงานให้คำปรึกษา จัดหาระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้า อาทิ ระบบ Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรือ ระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สำหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น

   * ในปี 2561 บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด” เพื่อ ขยาย การดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร
  • ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์

 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Farm and Solar PV Rooftop)

  • โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

  • โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

   - ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวล
   - จัดหาวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
 4. ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า