Associated Companies and Joint Venture

1. บจก. จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 930,000,000
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน (GCPG)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 992,000,000
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี่ (SWE)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 (WHA_GSR-1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 11,500,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 (WHA_GSR-2)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 (WHA_GSR-3)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 14,500,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 (WHA_GSR-4)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 (WHA_GSR-5)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 (WHA_GSR-6)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 14,500,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 (WHA_GSR-9)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ (WHA_GSR-10)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 15,500,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ (WHA_GSR-16)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ (WHA_GSR-17)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 16,000,000.00
ที่อยู่ :
ดูแผนที่