วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 
“เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด”

พันธกิจ

  1. ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน : จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านการขาย : จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  3. ด้านเทคโนโลยี : พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
  4. ด้านผลตอบแทน : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
  5. ด้านบุคลากร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
  6. ด้านการจัดการ : จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี