Leading Integrated
Energy Player

ธุรกิจของเรา
Expand into Renewable Energy Power Producer Business

การบริการและการค้า

ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
+ อ่านต่อ

ผลิตไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
+ อ่านต่อ

ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภายนอก และกลุ่มพันธมิตร มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement)
+ อ่านต่อ

ธุรกิจผลิต และพลังงานทดแทน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน
+ อ่านต่อ

ผลิตและจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการขยายตัวผลิตภัณฑ์ส่องสว่างโดยใช้เทคโนโลยีแอลอีดี
+ อ่านต่อ

โครงการของเรา
Expand into Renewable Energy Power Producer Business

5กลุ่มธุรกิจ

15โครงการในต่างประเทศ

105โครงการในประเทศ