หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
  31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2559 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2558 * 31 ธ.ค. 2557 *
สินทรัพย์รวม 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347 18,815,257,874 7,238,664,344
หนี้สินรวม 26,124,701,888 20,542,595,532 15,870,131,366 10,225,033,199 3,878,965,047
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,500,047,883 10,183,859,198 10,127,973,981 8,590,224,675 3,359,699,297
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,854,655,373 1,854,655,373 1,589,693,963 1,283,245,216 879,990,265
  31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2559 * 31 ธ.ค. 2558 * 31 ธ.ค. 2557 *
รายได้รวม 6,460,886,678 4,913,484,308 3,366,833,901 4,590,691,752 3,061,552,738
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,178,410,096 714,788,237 615,370,138 673,567,733 545,270,215
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%) 3.31 2.33 2.37 3.58 7.53
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 12.40 7.02 6.08 7.84 16.23
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.91 14.86 19.18 14.67 17.81

หมายเหตุ

* งบการเงินรวม