นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท หน่วยงานกำกับขององค์กร และผู้บริหารขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ จึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการและให้เกิด ประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม


โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมทั้งแบบประเมิน ผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการและให้เกิด ประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบและสิทธิให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระรวมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้ี้
  1. กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
  2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน วันประชุม
  4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  5. กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
  6. กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
  7. จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
  8. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุม ครั้งถัดไป

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 39 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ี่ www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 18 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม