กฎบัตร นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ดาวน์โหลด
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ดาวน์โหลด
นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องมาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด
ดาวน์โหลด
ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด