นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด” ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility) ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง เป็นคนเก่งและคนดี
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร : ให้เป็นคนเก่งและคนดี
“Smart People” มุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทนการแต่งตั้งปรับเลื่อนตำแหน่ง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี มีทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
พัฒนาธุรกิจ : สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
“Energy Business” ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า โดยการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้างผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน : สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
“Action Social” ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามวิถีของชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยึดมั่นและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร