กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy
www.energy.go.th
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development
www.dbd.go.th
สำนักงานนโยบายกระทรวงพลังงาน The Energy Policy and Planning Office (EPPO)
www.eppo.go.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Electricity Generating Authority of Thailand
www.egat.co.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority
www.pea.co.th
การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority
www.mea.or.th
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand
www.set.or.th
ไทย บีโอไอ The Board of Investment of Thailand
www.boi.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสหกรรม Thai Industrial Standards Institute
www.tisi.go.th
Ofil Systems Limited
www.ofilsystems.com