เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กรและกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล “ GUNKUL FIGHTING CORRUPTION TOGETHER “ ให้กับผู้ที่ชนะการประกวด

กันกุล มุ่งเน้นการสร้างมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง การสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยัง ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแล การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค และ สามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง