เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้มีการเตรียมพร้อมมาตรการการรับมือสถานการณ์การระบาด

โดยทางบริษัทฯ ได้มีการออกมาตรการการรับมือ เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตนเพื่อดูแลและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกันรวมไปถึงมีการดำเนินการผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร ในด้านการปฏิบัติงานมีการประยุกต์และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำงาน เช่น การประชุมทางไกล (Video Conference) อนุมติให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Work from home) และมีการกระจายสำนักงานย่อยเพื่อลดความแออัดของพนักงาน ในด้านสวัสดิการของพนักงานทางบริษัทฯได้มีการจัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกคน

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีมาตรการการรับมืออื่น ๆ เช่น การตรวจวัดอุณภูมิพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจกับทางบริษัทฯ ทุกคนก่อนเข้าบริเวณสำนักงาน มีการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกระจายตามจุดต่าง ๆภายในบริษัทฯ จัดเตรียมสบู่และกระดาษเช็ดมือสำหรับล้างมือ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณบริษัทฯตามความเหมาะสม และทำความสะอาดผิวสัมผัสภายในสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานภายในองค์กร และทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับมาตรการการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมยุติการระบาดของเชื้อไวรัสนี้โดยเร็ว