โล่เกียรติคุณมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับ GKA ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
โล่เกียรติคุณด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
โล่เกียรติคุณ CSR -DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
โล่เกียรติคุณ CSR -DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
โล่เกียรติคุณกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
โล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ผู้ทำประโยชน์ด้านสนับสนุนกิจกรรม ของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
KTB SME ติดดาว
SET AWARDS 2015 Outstanding CEO Awards CEO of Compay listed on SET Sopacha Dhumrongpiyawut President, GUNKUL PCL
โล่เกียรติคุณจากสมาคมสถาบันพระปกเกล้า
โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล " บรรษัทภิบาลดีเด่น " จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โล่ประกาศเกียรติคุณ จากสโมสรโรตารีปทุมวัน จากการเป็นผู้บรรยาย "แสงแดด สายลม และ (สองเรา) พลังงานทดแทน"
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นปูชนียบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต