โล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะ " บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014 " มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ จากการสนับสนุน MEAWU CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
โล่เกียรติคุณจากสำนักงานเขตดุสิต ผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
โล่ที่ระลึกจาก TESIA ในงานการประชุมวิชาการ ESI Conference 2010 "Smart Energy"
APEA 2014 Outstanding Category
โล่รางวัล ทีมชนะเลิศเกมธุรกิจ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 2
โล่เกียรติคุณ จากวัดพระบาทน้ำพุ "โครงการหัวใจสีขาว" จัดกิจกรรมการกุศลลงทุนสร้างโรงพยาบาล และดูแลผู้ป่วยเอดส์
โล่เกียรติคุณ CSR Corporate Social Responsibility เป็นสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โล่เกียรติคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า Family
โล่เกียรติคุณ CSR -DIW Beginner Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
ใบอนุญาตดวงโคมไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่างบนถนน
โล่เกียรติคุณมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับ GKP ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ