โล่เกียรติคุณกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โล่เกียรติคุณเทศบาลตำบลปลายบาง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และ ศาสนา