ดร.จงรัก ระรวยทรง

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

67

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 กรกฎาคม 2558 (5 ปี 6 เดือน) / 3 กรกฎาคม 2558 (5 ปี 6 เดือน) / 3 กรกฎาคม 2558 (5 ปี 6 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล “รู้ให้ไว...ใช้ให้เป็น” บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (Ernst & Young)
 • ประกาศนียบัตร Economic Statistics, United Nations (UN)
 • ประกาศนียบัตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
 • ประกาศนียบัตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
 • ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • บริษัททั่วไป 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ธ.ค.63 กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แอพเพิล แคช จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม, บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2557 กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2545 - 2546 กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2544 - 2550 กรรมการ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2544 - 2545 กรรมการ, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2541 - 2550 กรรมการ, บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (TRIS)
2541 - 2550 กรรมการ, สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)
2539 - 2555 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)
2539 - 2555 กรรมการผู้อำนวยการ, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2539 - 2555 กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรม, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2538 - 2539 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด
2535 - 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2534 - 2535 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
2526 - 2534 ผู้ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้ และ ฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง