นายธเนศศิริ ฝากมิตร

 • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน

อายุ

44

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

20 ตุลาคม 2559 (4 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (Certified Public Accountant, CPA (Thailand))

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน (KPIs) สมรรถนะ ทักษะ
 • หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Block Chain
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 2/2562
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2558 - 2559 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายตรวจสอบภายใน, บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)