ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

 • ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ

67

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2561
 • ปริญญาเอก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2559
 • ปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2553

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ปี 2563 โดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 ปี 2561 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 ปี 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho ปี 2550
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits ปี 2549
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25 ปี 2564 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี รายการ
2563 รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” โดยการนำเสนอจากเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2558 รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558” ในงาน SET Awards 2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
2558 รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา จาก นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2557 รางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” โดยการนำเสนอจากเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2557 รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557“ ในงาน SET Awards 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล และได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักข่าว CNBC ภาคพื้นเอเชีย ในงาน “CNBC’s 13th Asia Business Leaders Awards 2014” ที่ประเทศสิงคโปร์
2557 รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นผู้อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภุมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2556 รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2556” ในงาน SET Awards 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 รางวัล CSR-DIW for beginner Award 2556 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดุสิต
2555 รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระฆังทอง จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และรับโล่ห์ระฆังทอง จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2554 โล่เชิดชูเกียรติบรรษัทภิบาลดีเด่น จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอทเซท กรรมการบริษัท
ปี 2543 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2539 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2537 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2534 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • บริษัททั่วไป 18 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

231,458,670 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.6058 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามีของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และบิดาของนางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์