นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

 • ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ

66

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 2561
 • ปริญญาเอก ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ปี 2559
 • ปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ปี 2553

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563 - 2564

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 (บยส. 25) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (กำลังศึกษา)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปธพ.8 โดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (นธป. 6) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 15 ปี 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • บริษัททั่วไป 17 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

311,511,270 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 3.5070 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามีของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และบิดาของนางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอทเซท
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด