นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

54

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2561
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2532

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563 - 2564

 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ รุ่นที่ 4 (วทจ. 4) สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กำลังศึกษา)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นธป.7) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6/2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 41 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กัลกุลโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2552 - 2555 กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
2541 - 2555 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เทค-กรีน จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด