นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

อายุ

52

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณแผ่นดิน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรLeadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตร “Pioneering Leadership Training Program” Canaan Farmers School, Korea
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ปี 2562 – ปี 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปี 2553 – ปี 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 5 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี