นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

อายุ

52

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.๙)
 • หลักสูตร นิติกรรมและสัญญาเบื้องต้น สำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรข้อควรระวังของกรรมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา / ก.ล.ต. ตลท.
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหัวข้อ “พ.ร.ก.ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ครั้งแรกในรอบ 95 ปี”
 • สัมมนาหัวข้อ “รู้ไว้ ก่อนทำพลาด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในยุค COVID-19 และอัพเดท IT Policy”
 • สัมมนาหัวข้อ “แนวทางและข้อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในงานรับเหมาก่อสร้าง”
 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 3 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์