พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

อายุ

63

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

18 เมษายน 2562 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจักร
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนเตรียมทหาร

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ (160/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23

การฝึกอบรมในปี 2564

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ปี 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย เสนาธิการทหาร
ปี 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย รองเสนาธิการทหาร
ปี 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ปี 2555 กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้ากรมยุทธการทหาร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี