พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

อายุ

62

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

18 เมษายน 2562 (1 ปี 9 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจักร
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนเตรียมทหาร

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ (160/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2560 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กองบัญชาการกองทัพไทย
2559 เสนาธิการทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย
2558 รองเสนาธิการทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย
2557 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กองบัญชาการกองทัพไทย
2555 เจ้ากรมยุทธการทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย