นายกฤษณ์ จันทโนทก

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

อายุ

46

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6 พฤศจิกายน 2562 (1 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 (TEPCoT 7) มหาวิทยาหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
2560 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต, บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
2559 - 2560 รองผู้จัดการใหญ่, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 - 2558 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)