นายกฤษณ์ จันทโนทก

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

อายุ

46

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6 พฤศจิกายน 2562 (2 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 (TEPCoT 7) มหาวิทยาหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company

การฝึกอบรมในปี 2564

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด กรรมการอิสระ
ปี 2560 – 2563 บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต
ปี 2559 – ปี 2560 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการใหญ่
ปี 2558 – ปี 2558 บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
ปี 2555 – ปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2553 – ปี 2555 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี