รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ

อายุ

72

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

20 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน) / 14 พฤษภาคม 2561 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • อบรมวิชาชีพบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 20 ชั่วโมง และอื่น ๆ อีก 20 ชั่วโมงต่อปี

การฝึกอบรม

 • อบรมวิชาชีพทางบัญชีและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ วิชาชีพบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563 ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - 2562 คณบดี คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2552 - 2558 ผู้เชี่ยวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2545 - 2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534 - 2542 หุ้นส่วน, สำนักงาน KPMG Peat Marwick Suthee
2519 - 2552 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์