รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ

อายุ

73

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

20 เมษายน 2561 (3 ปี 8 เดือน) / 14 พฤษภาคม 2561 (3 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • อบรมวิชาชีพทางบัญชีและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • อบรมวิชาชีพบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 20 ชั่วโมง และอื่น ๆ อีก 20 ชั่วโมงต่อปี
 • สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees”
 • สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”
 • สัมมนาหัวข้อ “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2564 – ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์
ปี 2563 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 – ปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี
ปี 2559 – ปี 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณบดี คณะบัญชี
ปี 2552 – ปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้เชี่ยวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2545 – ปี 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปี 2534 – ปี 2542 สำนักงาน KPMG Peat Marwick Suthee หุ้นส่วน
ปี 2519 – ปี 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
 • บริษัททั่วไป - แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี