นายธรากร อังภูเบศวร์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

56

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

20 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน) / 14 ธันวาคม 2563 (1เดือน) / 20 กุมภาพันธ์ 2562 (1 ปี11 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program ( DCP 155/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนี่ย์ประเทศออสเตรเลีย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

900,039 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0101 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - พ.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (CEO), บริษัท 988 พลัส จำกัด
2562 - ส.ค. 63 ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด
2561 - ส.ค. 63 กรรมการบริษัท, บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด
2559 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร (CEO), บริษัท ฟู๊ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 กรรมการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2554 - 2557 กรรมการ, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)