นายธรากร อังภูเบศวร์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

57

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

20 เมษายน 2561 (3 ปี 8 เดือน) / 14 ธันวาคม 2563 (1 ปี 1 เดือน) / 20 กุมภาพันธ์ 2562 (2 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 ปี 2555 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9 ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees”
 • สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ปี 2561 – ปี 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท 988 พลัส จำกัด ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
ปี 2562 – ปี 2563 บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร
ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2559 – ปี 2560 บริษัท ฟู๊ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
ปี 2556 – ปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการ
ปี 2555 – ปี 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2554 – ปี 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

900,039 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0101 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี