ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

51

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

9 มิถุนายน 2553 (10 ปี 7 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ดุษฎีบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2558
 • ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2540
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2535
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปี 2543
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ปี 2560
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ลำดับที่ 46

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2564

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กำลังศึกษา)

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 ปี 2563 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.8) รุ่นที่ 8 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ปี 2561 แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 10 (TEPCoT 10) ปี 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ากับสภาหอการค้าไทย
 • Train the Trainer of Anti-Corruption
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท.23) ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.วปอ.มส. 7)
 • Capital Market Leader Program รุ่นที่ 1 ปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่10 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บริษัททั่วไป 18 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • 33,600,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.3783 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • 4,076,799 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0459 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - 2564 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด
2553 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2564 - ปัจจุบัน กรรมการว่าด้วยฉลาก ตามคำสั่งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ที่ 3/2564, คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ อนุกรรมการบริหาร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ/ อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 4/2564 และ 5/2564, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านภาษีอากร, สภาวิชาชีพการบัญชี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ, ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - 2563 นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
2561 - 2563 นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
2559 - 2561 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา และติดตามด้านพลังงานทดแทน (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 - 2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูป พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
2557 - 2558 อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาปฏิรูปฯ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
2557 อดีตผู้ชำนาญการประจำสมาชิกวุฒิสภาฯ, สมาชิกวุฒิสภา นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
2547 - 2548 ผช.ผจก.ทั่วไป สำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2547 ผช.ผจก.ทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน, บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสตรี จำกัด
2540 - 2543 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยสยาม
2540 - 2543 หุ้นส่วนสำนักงานฯ, สำนักงานสอบบัญชีสยามบัญชีกิจ
2538 - 2540 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน, บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
2536 - 2538 หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน, บริษัท เลนโซ่ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2534 - 2536 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส, บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด