ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

52

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

9 มิถุนายน 2553 (11 ปี 7 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2558
 • ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2540
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537
 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2535
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา ปี 2546

คุณวุฒิอื่น

 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ลำดับที่ 46

ประวัติการฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 ปี 2563 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.8) รุ่นที่ 8 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ปี 2561 แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 10 (TEPCoT 10) ปี 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ากับสภาหอการค้าไทย
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท.23) ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.วปอ.มส. 7)
 • ประกาศนียบัตร Capital Market Leader Program รุ่นที่ 1 ปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่10สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปี 2543

การฝึกอบรม ปี 2564

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เกียรติคุณพิเศษ

ปี รายการ
2564 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3ข. เล่มที่ 14/16) หน้าที่ 12 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เกียรติบัตรผู้ทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครประเภทบุคคล
2559 ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2557 ศิษย์เก่าดีเด่น (ระดับปริญญาเอก) โดยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลจากการบริหารองค์กร

ปี รายการ
2562 รางวัล ASEAN Asset Class PLCs โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
2559 รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2559” ในงาน SET Award 2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 รางวัล ประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน มยส.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลดีเด่นประเภท“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2558” ในงาน SET Award 2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2557” ในงาน SET Award 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 รางวัล CSR-DW for Beginner Award 2556 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2556”
ในงาน SET Award 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลงานด้านวิชาการ

 1. หนังสือ “การบัญชีภาษีอากร”
  เรียบเรียงโดย นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ นายกิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, 2542
 2. หนังสือ “การบัญชีภาษีอากร”
  เรียบเรียงโดย นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ นายกิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, 2544
 3. ผลงานวิจัย “ASEAN Biomass Energy a Thai Environmental Impact Analysis by use of a Structural Equation Model (SEM), Somboon Aueatchasai and Wanno Fongsuwan (June 23, 2014), Research Journal of Business Management, 8(4): 523-537, 2014 ISSN 1819-1932 /DOI: 10.3923/ rjbm. 2014.523.537, http://www.scialert.net/abstract/?doi-rjbm.2014.523.537
 4. Environmental impact factors on Thai Biomass Power Plant: A Structural Equation Model, Somboon Aueatchasai and Wanno Fongsuwan (October 15, 2014), Research journal of Business Management,9(1): 124-140, 2015 ISSN 1819-1932/DOI :10.3923/rjbm. 2015.124.140
 5. วิเคราะห์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 24 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาช้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2563

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
ปี 2555 – ปี 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. ไบโอ เอ็กซ์แทรคชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 4 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล แกรนด์ แอสเซท จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.เรียลเอสเตท (2564) จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd. กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2559 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2554 – ปัจจุบัน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2564 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 13/2564
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบรรษัทภิบาล
ปี 2564 – ปัจจุบัน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการว่าด้วยฉลาก ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 3/2564
ปี 2564 – ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ อนุกรรมการบริหาร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ/ อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล/ อนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 4/2564 และ 5/2564
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปี 2560 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพการบัญชี กรรมการในคณะกรรมการด้านภาษีอากร / คณะทำงานโครงการแนวทางการจัดทำเอกสาร กำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
ปี 2559 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2557 – ปี 2564 ศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ะ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560 – ปี 2563 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ปี 2561 – ปี 2563 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร
ปี 2559 – ปี 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา และติดตามด้านพลังงานทดแทน (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559)
ปี 2558 – ปี 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูป พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ปี 2558 – ปี 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
ปี 2557 – ปี 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาปฏิรูปฯ(นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
ปี 2557 สมาชิกวุฒิสภา นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา อดีตผู้ชำนาญการประจำสมาชิกวุฒิสภาฯ
ปี 2547 – ปี 2548 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผช.ผจก.ทั่วไป สำนักกรรมการผู้จัดการ
ปี 2543 – ปี 2547 บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท อินดัสตรี จำกัด ผช.ผจก.ทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน
ปี 2540 – ปี 2543 มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2540 – ปี 2543 สำนักงานสอบบัญชีสยามบัญชีกิจ หุ้นส่วนสำนักงานฯ
ปี 2538 – ปี 2540 บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน
ปี 2536 – ปี 2538 บริษัท เลนโซ่ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
ปี 2534 – ปี 2536 บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 • บริษัททั่วไป 37 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • 33,600,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.3783 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • 3,000,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0338 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี