นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

อายุ

51

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร นิติกรรมและสัญญาเบื้องต้น สำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.๙)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • ข้อควรระวังของกรรมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา / ก.ล.ต. ตลท.
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่12 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน สายงานขายและการตลาด, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด
2550 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)