ดร.จงรัก ระรวยทรง

 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

68

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 กรกฎาคม 2558 (6 ปี 6 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Economic Statistics, United Nations (UN)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees”
 • สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”
 • สัมมนาหัวข้อ “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2558 – ปี 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2559 – ปัจจุบัน บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารกลุ่ม
ปี 2563 – ปี 2563 บริษัท แอพเพิล แคช จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2547 – ปี 2557 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี 2545 – ปี 2546 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
ปี 2544 – ปี 2550 ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย กรรมการ
ปี 2544 – ปี 2545 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรรมการ
ปี 2541 – ปี 2550 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (TRIS) กรรมการ
ปี 2541 – ปี 2550 สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI) กรรมการ
ปี 2539 – ปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ปี 2539 – ปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ
ปี 2539 – ปี 2555 สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ
ปี 2538 – ปี 2539 บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด กรรมการผู้จัดการ
ปี 2535 – ปี 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ปี 2534 – ปี 2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ปี 2526 – ปี 2534 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผู้ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้ และ ฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • บริษัททั่วไป - แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี