นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

อายุ

61

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

25 กุมภาพันธ์ 2556 (8 ปี 10 เดือน) / 22 มิถุนายน 2558 (6 ปี 6 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจ (ด้าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินและการธนาคารและการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.4)
 • ประกาศนียบัตร The Program on Management of Technology
 • The Association for Overseas Technical Scholarship (ทุน AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 118/2552) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 1 (กพร.1)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Marketing มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2556 – ปี 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2564 – ปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผล กรรมการหลักสูตร ก้าวสู่ CEO-Leadership Succession Program (LSP)
ปี 2555 – ปัจจุบัน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุกรรมการด้านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี
ปี 2556 – ปี 2563 รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ปี 2555 – ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับการดำเนินงาน กระทรวงการคลัง ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปี 2554 – ปี 2555 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพในการ กำหนดตัวชี้วัด การพัฒนา (องค์การมหาชน) และประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ปี 2554 – ปี 2555 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน (องค์การมหาชน)
ปี 2554 – ปี 2555 สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 – ปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
ปี 2553 – ปี 2555 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทอภ. ตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2553 – ปี 2554 สำนักงาน ก.ส.ท.ช. หัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2553-2554
ปี 2553 – ปี 2554 สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย / สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน และการกำหนดราคา NGV
ปี 2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาโครงการประเมินขีดสมรรถนะ กับการพัฒนาบุคลากร
ปี 2552 – ปี 2555 สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาโครงการเพื่อการจัดทำคำรับรองแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ปี 2551 – ปี 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ
ปี 2551 – ปี 2555 กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
ปี 2551 – ปี 2555 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) รองกรรมการผู้จัดการ
ปี 2550 – ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ SET Award
ปี 2550 – ปี 2554 สำนักงาน ปปช. อนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
ปี 2550 – ปี 2554 สำนักงาน ปปช. ที่ปรึกษาจัดสัมมนา Capacity Building เจ้าหน้าที่ ปปช.
ปี 2550 – ปี 2554 สำนักงาน ปปช. ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปช.
ปี 2546 – ปี 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ/จังหวัด/องค์การมหาชน
ปี 2543 – ปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานและเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี 2543 – ปี 2548 ก.ล.ต. และ ตลท. ที่ปรึกษาโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating)
ปี 2542 – ปี 2551 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ปี 2541 – ปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าทีม/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาการประเมินผล กระทรวงการคลัง การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563