นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

อายุ

60

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการบริหารความเสี่ยง

25 กุมภาพันธ์ 2556 (7 ปี 10 เดือน) / 22 มิถุนายน 2558 (5 ปี 6 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจ (ด้าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินและการธนาคารและการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร Digital Marketing มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Digital Transformation มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.4)
 • ประกาศนียบัตร The Program on Management of Technology The Association for Overseas Technical Scholarship (ทุน AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 118/2552) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 1 (กพร.1)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ธ.ค. 63 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2564 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผล กรรมการหลักสูตร ก้าวสู่ CEO-Leadership Succession Program (LSP), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
2556 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2541 - 2563 หัวหน้าทีม/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2555 - 2556 ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2554 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพในการ กำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
2554 - 2555 ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2554 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2553 - 2555 ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2553 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทอภ. ตามแผนยุทธสาสตร์, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2553 - 2554 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2553-2554, สำนักงาน ก.ส.ท.ช.
2553 - 2554 ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน และการกำหนดราคา NGV, สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย/สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
2552 ที่ปรึกษาโครงการประเมินขีดสมรรถน กับการพัฒนาบุคลากร, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกระทรวงสาธารณสุข
2552 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อการจัดทำคำรับรองและ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี, สำนักงานอัยการสูงสุด
2551 - 2555 ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2551 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล, กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2551 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS)
2550 - 2555 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 - 2554 อนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี, สำนักงาน ปปช.
2550 - 2554 ที่ปรึกษาจัดสัมมนา Capacity Building เจ้าหน้าที่ ปปช., สำนักงาน ปปช.
2550 - 2554 ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปช., สำนักงาน ปปช.
2546 - 2555 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ/จังหวัด/องค์การมหาชน, สำนักงาน ก.พ.ร.
2543 - 2555 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงาน, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2543 - 2548 ที่ปรึกษาโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating), ก.ล.ต. และ ตลท.
2542 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส, บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS)