นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

อายุ

63

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

25 กุมภาพันธ์ 2556 (8 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน ปี 2561
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2560
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 3 สำนักงบประมาณ ปี 2559
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “LEADERSHIP” RIPA INTERNATIONAL LONDON, ENGLAND ปี 2555
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การป้องกันราชการอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 ปี 2554
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125/2009 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2551
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร MOF EXECUTIVE PROGRAM กระทรวงการคลัง ปี 2548

การฝึกอบรมในปี 2564

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2565 – ปัจจุบัน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2562 – 2563 บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด กรรมการบริษัท
2557 – 2560 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด กรรมการบริษัท
2553 – 2558 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT) กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) 1) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

1) นับเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในปี 2564