นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

อายุ

62

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

25 กุมภาพันธ์ 2556 (7 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน ปี 2561
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2560
 • นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 3 สำนักงบประมาณ ปี 2559
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “LEADERSHIP” (ค.ศ. 2012) RIPA INTERNATIONAL ONDON, ENGLAND
 • ปริญญาบัตร หลักสูตร การป้องกันราชการอาณาจักร รุ่นที่ 54 (วปอ.2554)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2552)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 125/2009) (ค.ศ. 2009) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2551)
 • หลักสูตร MOF EXECUTIVE PROGRAM (ค.ศ. 2005) กระทรวงการคลัง

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2562 - 2563 กรรมการบริษัท, บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 กรรมการบริษัท, บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
2553 - 2558 กรรมการบริษัท, บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT)