นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

52

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 ปี 2557 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.รุ่นที่ 18 ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นธป.7) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ ศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (กำลังศึกษา)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เทค-กรีน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
2552 - 2555 กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด
2541 - 2555 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)