นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

55

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2561
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2532

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส) รุ่นที่ 6 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กำลังศึกษา)
 • หลักสูตร Climate Change Leaders Forum 2021 รุ่นที่ 1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม (กำลังศึกษา)

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ปี รายการ
2564 รับโล่รางวัลเกียรติยศ Sustainability Rising Star Award (รางวัลด้านความยั่งยืน) ในงาน“2021 Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards” (ACES) จัดโดย MORS Group
2563 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating 5 ดาว)
2562 รับรางวัลเกียรติยศ Outstanding Brand Award จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี ในงาน “2019 Asia CEO Summit & Award Ceremony”
2561 รับโล่ สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2561
เกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุน จัดมหกรรมดนตรีการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาส โครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์
2560 เกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดดนตรีนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1
รางวัล ASEAN Distributor Meeting, 2017 High Sales Achievement
รับประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating 5 ดาว)
2559 รางวัล The Asia Pacific Entrepreneurship Award 2016 (APEA) ปี 2016 ประเภท Outstanding Entrepreneurs Award (ครั้งที่ 2)
รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลผู้บริหารสูงสุด Best CEO Award” ในงาน SET Awards 2016 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล “ดาวรุ่งแห่งเอเชียทางด้านพลังงานทดแทน” (Rising Stars of Asia-Renewable Energy & Power)
2558 รับ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558” ในงาน SET Awards 2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลผู้บริหารสูงสุด Best CEO Award” ในงาน SET Awards 2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 รางวัล The Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014 (APEA) ปี 2014 ประเภท Outstanding Entrepreneurs Award
รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557” ในงาน SET Awards 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2556 รางวัล CSR-DIW for beginner Award 2556 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัตน์ เนื่องในโอกาส ได้รับเกียรติให้เป็น บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 (Quality Persons of the Year 2014) สาขา “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” จัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
รางวัลดีเด่นประเภท “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2556” ในงาน SET Awards 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2551 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
ปี 2555 – ปี 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. ไบโอ เอ็กซ์แทรคชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 4 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. เรียลเอสเตท (2564) จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd. กรรมการบริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กัลกุลโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2551 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2543 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2545 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 53 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของ ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์