ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

 • กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ

อายุ

48

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ดุษฎีบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ปี 2561 แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 10 (TEPCoT 10) ปี 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ากับสภาหอการค้าไทย
 • Train the Trainer of Anti-Corruption
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท.23) ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.วปอ.มส. 7)
 • Capital Market Leader Program รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • ศิษย์เก่าดีเด่น (ระดับปริญญาเอก) โดยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand
 • นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การฝึกอบรม ปี 2561

 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กำลังศึกษา)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (วปส.8)
 • Together for Change
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.377

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ อี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บจก. กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บจก. กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านภาษีอากร, สภาวิชาชีพการบัญชี
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์พิเศษ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2558 - 2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏรูปพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน, สภาชับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ, สภาชับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
2557 - 2558 อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาปฏิรูปฯ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
2557 อดีตผู้ชำนาญการประจำสมาชิกวุฒิสภาฯ, สมาชิกวุฒิสภา นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
2553 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)