ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ

อายุ

49

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

9 มิถุนายน 2553 (9 ปี 7 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ดุษฎีบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ลำดับที่ 46

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 บยส. 24 (กำลังศึกษา)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 (วปส.8) ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ปี 2561 แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 10 (TEPCoT 10) ปี 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ากับสภาหอการค้าไทย
 • Train the Trainer of Anti-Corruption
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท.23) ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.วปอ.มส. 7)
 • Capital Market Leader Program รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่10 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 • บริษัททั่วไป 17 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 • 33,600,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.3783 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • 4,076,799 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0459 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2560 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านภาษีอากร, สภาวิชาชีพการบัญชี
ปัจจุบัน นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย, Tax Auditor Association of Thailand
ปัจจุบัน นายกสมาคมศิษย์เก่า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปัจจุบัน ศิษย์เก่าดีเด่น (ระดับปริญญาเอก), วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจุบัน ศิษย์เก่าดีเด่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2559 – 2561 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 – 2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา และติดตามด้านพลังงานทดแทน (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2558 – 2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูป พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 – 2560 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)
2557 อดีตผู้ชำนาญการประจำสมาชิกวุฒิสภาฯ, สมาชิกวุฒิสภา นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
2557 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2557 – 2558 อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาปฏิรูปฯ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)