นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม

อายุ

38

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจรุ่น 5 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่2 โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 1 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 46 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

431,193 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0049 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ไบโอ พาวเวอร์ 1 จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ไบโอ พาวเวอร์ 2 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Singapore An Yang, Singapore
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Singapore Yun Yang, Singapore
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, INT Energy, Singapore
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Bach Khao A Chau Hoa Binh, Vietnam
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Tri Viet Hoa Binh, Vietnam
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Bach Khao A Chau Tay Ninh, Vietnam
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Tri Viet Tay Ninh, Vietnam
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Doan Son Thuy Investment, Vietnam
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Tan Chau Energy, Vietnam
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Kenyir Gunkul Solar, Malaysia
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด
2554 - 2555 Assistant Vice President, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
2553 - 2554 Senior Associate, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)