นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน

อายุ

35

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน
 • Together for Change
 • Update ภาษีเงินได้ 2561
 • แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่ โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวาณิช ธนกิจ
 • หลักสูตร Cryptoasset Revolution #1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย กับบริษัท ไอโครา จำกัด
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวาณิชธนกิจ
 • CryptoCurrency and ICOs: Opportunities & Challenges โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ชมรมวาณิชธนกิจ
 • การนำเข้า-ส่งออก โทษภัยอันเกิดจากการนำเข้าและส่งออก โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ชมรมวาณิชธนกิจ
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop - เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 - 16
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.0048

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ บี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ อี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เทค-กรีน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท นพกุล จำกัด
2555 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555 Assistant Vice President, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
2553 - 2554 Senior Associate, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)