นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน

อายุ

38

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจรุ่น 5 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 1 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ปี 2559 – 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Singapore An Yang, Singapore กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Singapore Yun Yang, Singapore กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน INT Energy, Singapore กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Gunkul Vietnam Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd. กรรมการบริษัท
ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2547 – ปัจจุบัน บริษัท นพกุล จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • บริษัททั่วไป 46 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • 431,193 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0049 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตรสาวของ ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์