นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

อายุ

36

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Corporate Innovation Summit 2019
 • Exponential Manufacturing Singularity U Thailand Summit 2019
 • Innovation Engineering for sustainable โดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019 เรื่องแผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 • บริษัททั่วไป 35 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

431,193 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0049 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd.
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2555 – 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เทค-กรีน จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด
2555 – 2560 Senior Associate, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555 Assistant Vice President, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
2553 – 2554 Senior Associate, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท นพกุล จำกัด