นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

 • กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

อายุ

49

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • Leadership Succession Program ( LSP ) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตร “Pioneering Leadership Training Program” Canaan Farmers School, Korea
 • โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารขั้นสูง สำหรับผู้บริหารระดับสู
 • Together for Change
 • วิศวกรรมคุณค่า VE

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด