นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

อายุ

50

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณแผ่นดิน

การฝึกอบรม

 • Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตร “Pioneering Leadership Training Program” Canaan Farmers School, Korea
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 • บริษัททั่วไป 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 – 2562 ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด