นางสาววิมล กำจรวิพุธ

 • Chief Financial Officer

อายุ

45

คุณวุฒิการศึกษา

 • Cambridge Senior Management Programme, University of Cambridge (Judge Business School) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท Master of Management, Major in Finance (Top 1st of the class), มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขา Accounting & Information Systems, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA Thailand)
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant)

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Situational Leadership II workshop, KenBlanchard สถาบัน SEAC
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People, FranklinCovey by PacRim Group

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Extraordinary Leader Program, สถาบัน Rogensi ประเทศสิงคโปร์
 • SAP user Training, เมืองหลุยวิลส์ มลรัฐเคนตัคกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Business Planning and Analysis Academy, Novartis Sandoz ประเทศเยอรมัน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance Team Event – Drilling & Measurement และ Well Testing,สถาบัน GBS Corporate Training ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศฝรั่งเศส ตามลำดับ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance Segment Specific – Drilling & Measurement, Schlumberger มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance Segment Specific – Well Testing Services, Schlumberger ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร PTS Segment Finance Training, Schlumberger มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน Chief Financial Officer, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2561 – 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม
2560 – 2560 Associate Director, Global Workplace Solution Finance ประเทศไทย และเวียดนาม, บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – 2560 Finance Controller, Corporate Finance, บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
2555 – 2558 Operations Controller ประเทศไทย พม่าและเวียดนาม, Schlumberger Overseas
2557 – 2557 Internal Auditor, เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย, Schlumberger Overseas S.A.