นายธีรภาพ ปัญญาสาคร

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

อายุ

46

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM, 1999) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (LLB, 1995) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

  • Exclusive Talk with Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2554 – 2562 พาร์ทเนอร์, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด