นายธีรภาพ ปัญญาสาคร

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ

48

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM, 1999) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (LLB, 1995) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • Exclusive Talk with Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
 • หลักสูตร Thailand HR Day 2020 (Online)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12
 • สัมมนาหัวข้อ “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง” (Construction Contract Management)
 • สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”
 • สัมมนาหัวข้อ "มิติใหม่ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนผ่าน One-report"

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ปี 2562 – 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล แกรนด์ แอสเซท จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.เรียลเอสเตท (2564) จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. กรรมการบริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 4 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี