นายธีรภาพ ปัญญาสาคร

  • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ

47

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM, 1999) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (LLB, 1995) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

  • หลักสูตร Thailand HR Day 2020 (Online)

การฝึกอบรม

  • Exclusive Talk with Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2562 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2554 - 2562 พาร์ทเนอร์, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด