นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์

อายุ

51

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระหว่างศึกษา)
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretarty Program) รุ่นที่ 28/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT Program) รุ่นที่ 12/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 (ซังคิว)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • การใช้งานระบบ SETPortal
 • Smart Disciosure Program
 • ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน
 • Together for Change
 • Update ภาษีเงินได้ 2561
 • งาน AGM 2018 และ งานสัมมนาหัวข้อ”การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน”
 • งานสัมมนา การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่
 • ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร
 • งานเสวนา Driving business value & sustainability through active investors
 • วางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์
 • งานสัมมนา Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • ร่าง TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การวางแผนภาษี การจ่ายเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไร
 • ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินฯกับความเสี่ยงภาษีสรรพากร
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)