นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

54

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน) / 25 กุมภาพันธ์ 2556 (8 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร CG Coaching
 • หลักสูตร ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี
 • หลักสูตร ตามทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า)
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อม Update กฎหมายภาษีอากรปี 2562
 • หลักสูตร การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 • หลักสูตร พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT Program) รุ่นที่ 12/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 (ซังคิว)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”
 • สัมมนาหัวข้อ "การจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด"
 • สัมมนาหัวข้อ “แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน”
 • สัมมนาหัวข้อ "มิติใหม่ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนผ่าน One-report"
 • สัมมนาหัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน ONE REPORT”
 • สัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน”
 • สัมมนาหัวข้อ “หลักเกณฑ์การสํารวจโครงการ CGR ปี 2566”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2559 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี