นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

53

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10 สิงหาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน) / 25 กุมภาพันธ์ 2556 (7 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร CG Coaching
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี

การฝึกอบรม

 • ตามทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า)
 • Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • Corporate Culture
 • Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อม Update กฎหมายภาษีอากรปี 2562
 • การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 • พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
 • หลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT Program) รุ่นที่ 12/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 (ซังคิว)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption การฝึกอบรม ปี 2561

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)