นายธเนศศิริ ฝากมิตร

 • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน

อายุ

42

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (Certified Public Accountant, CPA (Thailand))
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • Update ภาษีเงินได้ 2561
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายตรวจสอบภายใน, บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)