นายธเนศศิริ ฝากมิตร

 • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
 • หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
 • ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท

อายุ

45

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

20 ตุลาคม 2559 (5 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (Certified Public Accountant, CPA (Thailand))

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี
 • หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Block Chain
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 2/2562
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • อบรมหลักสูตร มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
 • อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับปี 2564 และมาตรฐานการบัญชี เรื่อง เกษตรกรรม
 • อบรมภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 • อบรม Update กฎหมายภาษีอากร ปี 2564
 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”
 • สัมมนาหัวข้อ “ติดอาวุธทางความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป”
 • สัมมนาหัวข้อ “Readiness check: How prepared are you for the new Transfer Pricing requirements?”
 • สัมมนาหัวข้อ “Integrating human rights into risk management”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน / หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท / ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
2559 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2559 – 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2558 – 2559 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายตรวจสอบภายใน
2557 – 2558 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี