นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO)
 • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

อายุ

46

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12 พฤศจิกายน 2557 (7 ปี 2 เดือน) / 12 พฤศจิกายน 2557 (7 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร "Strategic CFO in Capital Markets Program" รุ่นที่ 1 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร "Business Leader Program" โดย ศ.ดร.โนเอล เอ็ม ทิชชี่, University of Michigan (Ross School of Business)
 • การอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
 • การอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • หลักสูตร "Good & Smart Team Management"
 • หลักสูตร "Bond Regulatory Updates 2018-2019" by ThaiBMA
 • หลักสูตรจิตวิทยาการบังคับบัญชาและการโค้ชงาน
 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำทางธุรกิจสู่ระดับสากล
 • หลักสูตรจิตวิทยาการสร้างความสัมพันธ์และการเป็นผู้นำทีม
 • หลักสูตรการสร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครบ 8 ชั่วโมง
 • อบรมหลักสูตร มาตรฐานบัญชีการบัญชีเกษตรกรรม โดย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม” โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • สัมมนาหัวข้อ “CFO as a Business Partner to CEO” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO) / หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2563 – ปี 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยุทธ์องค์กร
ปี 2557 – ปี 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ (Chief Financial Officer)
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2551 – 2556 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี