นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยุทธ์องค์กร

อายุ

43

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำทางธุรกิจ โดย ศ.ดร.โนเอล เอ็ม ทิชชี่
 • หลักสูตรจิตวิทยาการบังคับบัญชาและการโค้ชงาน
 • โครงการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจสู่ระดับสากล
 • หลักสูตรการสร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน
 • หลักสูตรจิตวิทยาการสร้างความสัมพันธ์และการเป็นผู้นำทีม
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program by SET รุ่นที่ 1
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • TFRs TALK 2018
 • Together for Change
 • การอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการฯ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารการเงิน และควบคุมกิจการต่างประเทศ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยุทธ์องค์กร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)