นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยุทธ์องค์กร

อายุ

44

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12 พฤศจิกายน 2557 (5 ปี 2 เดือน) / 12 พฤศจิกายน 2557 (5 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร "Strategic CFO in Capital Markets Program" รุ่นที่ 1 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร "Business Leader Program" โดย ศ.ดร.โนเอล เอ็ม ทิชชี่ จาก University of Michigan (Ross School of Business)
 • การอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
 • การอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • หลักสูตร "Good & Smart Team Management"
 • หลักสูตร "Bond Regulatory Updates 2018-2019" by ThaiBMA
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural Change รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำทางธุรกิจ โดย ศ.ดร.โนเอล เอ็ม ทิชชี่
 • หลักสูตรจิตวิทยาการบังคับบัญชาและการโค้ชงาน
 • โครงการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจสู่ระดับสากล
 • หลักสูตรการสร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน
 • หลักสูตรจิตวิทยาการสร้างความสัมพันธ์และการเป็นผู้นำทีม
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program by SET รุ่นที่ 1
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงิน และบริหารกลยุทธ์องค์กร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารการเงิน และควบคุมกิจการต่างประเทศ / Chief Financial Officer, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2551 – 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)