ดร.พงษ์สกร ดำเนิน

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา

อายุ

44

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2562 (2019)
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี ปี 2548 (2005)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2545 (2002)

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นําไทย-จีน (วทจ.)รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการผู้นําไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ULTRA WEALTH (UWG) รุ่นที่ 4 บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 ปี 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 8 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจ พลังงานและกัญชงกัญชา
ปี 2559 – 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค. ไบโอ เอ็กซ์แทรคชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 4 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Gunkul Vietnam Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd. กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2559 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd. กรรมการบริษัท
ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 43 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • 38,174,073 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.4298 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • 336,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0038 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี