นายพงษ์สกร ดำเนิน

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

อายุ

42

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตรผู้นําไทย-จีน รุ่นที่ 3 (วทจ.3) สถาบันวิทยาการผู้นําไทย-จีน (กำลังศึกษา)

การฝึกอบรม

 • นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหการ
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)
 • หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 (UW4) บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 19 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 • 38,174,073 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.4298 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • 336,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0038 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd.
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2553 – 2557 ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555 กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด