นายพงษ์สกร ดำเนิน

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

อายุ

41

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหการ
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 ปี 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 (UW4) บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
 • Together for Change
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ บี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอาท์โกรว์ อี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด
2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด