นายพงษ์สกร ดำเนิน

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงาน

อายุ

43

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2562 (2019)
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี ปี 2548 (2005)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2545 (2002)

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2564

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้นําไทย-จีน รุ่นที่ 3 (วทจ.3) สถาบันวิทยาการผู้นําไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร ULTRA WEALTH รุ่นที่ 4 (UWG4) บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
 • นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 ปี 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 19 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • 38,174,073 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.4298 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • 336,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0038 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจ พลังงาน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด
2559 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2553 - 2557 ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 กรรมการบริษัท, บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด