นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด

อายุ

47

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Substation & Transmission Line & Building Base Concept
 • หลักสูตร Stringing Equipments, by TEMA, Italy
 • หลักสูตร Meter Training Program, by General Electric Co., USA
 • หลักสูตร Meter Testing Equipments, by ZERA Electric, Germany
 • หลักสูตร Energy Conservation for Factory
 • หลักสูตร Business Opportunities in Marketing Energy Efficiency
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • Together for Change
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด