นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด

อายุ

48

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Substation & Transmission Line & Building Base Concept
 • หลักสูตร Stringing Equipment, by TEMA, Italy
 • หลักสูตร Meter Training Program, by General Electric Co., USA
 • หลักสูตร Meter Testing Equipment, by ZERA Electric, Germany
 • หลักสูตร Energy Conservation for Factory
 • หลักสูตร Business Opportunities in Marketing Energy Efficiency
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด
2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขาย และการตลาด, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)