นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด

อายุ

49

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร นิติกรรมและสัญญาเบื้องต้น สำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตร Corporate Culture

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Substation & Transmission Line & Building Base Concept
 • หลักสูตร Stringing Equipment, by TEMA, Italy
 • หลักสูตร Meter Training Program, by General Electric Co., USA
 • หลักสูตร Meter Testing Equipment, by ZERA Electric, Germany
 • หลักสูตร Energy Conservation for Factory
 • หลักสูตร Business Opportunities in Marketing Energy Efficiency
 • สัมมนา Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด
2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขาย และการตลาด, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)