ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์

 • กรรมการบริษัท
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

อายุ

51

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • Together for Change
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส - พลังงานทดแทน, Solution Center บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด