ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

อายุ

52

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตร Director Accreditation Program Class 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการ ก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – พ.ย. 2562 กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2553 – 2557 ผู้จัดการอาวุโส พลังงานทดแทน Solution Center, บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด