ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์

  • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

อายุ

51

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

  • Together for Change
  • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
  • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
  • Economic Valued Driver Workshop
  • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส - พลังงานทดแทน, Solution Center บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด