ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานนวัตกรรม และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

อายุ

54

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับการกักเก็บพลังงาน
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูงระดับสูง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program Class 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน นวัตกรรม และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 - พ.ย. 2562 กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2553 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส พลังงานทดแทน Solution Center, บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด